Vedtægter

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark§ 1 Sammenslutningens navn og hjemsted

Stk.1
Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet SBH. SBH har hjemsted på formandens rbejdsadresse.


 

§ 2 SBHs formål


Stk. 1
SBH er partipolitisk neutral.
SBHs formål er at:

 
  • Arbejde på at sikre, der er tilstrækkeligt med kvalificerede § 110 pladser på landsplan til imødegåelse af akut og funktionel hjemløshed.
  • Være førende i den faglige udvikling, og medvirke til udvikling og kvalitetssikring af de socialfaglige og metodiske indsatser i.f.t. hjemløshed og borgere med multiple problemstillinger, med henblik på høj faglig standard.
  • Indgå i samarbejde med alle relevante aktører i Danmark i.f.t. udvikling af socialfaglighed og metoder.
  • Koordinere samarbejdet nationalt og internationalt i alle relevante fora.
  • Medvirke til udvikling af forskning, informations- og erfaringsudveksling.
  • Sikre informations- og erfaringsudveksling i. f. t. lovgivningsinitiativer, herunder deltage i partshøring.
  • Påvirke de politiske debatter og prioriteringer ud fra SBHs formål.

 


§ 3 Medlemmer og kontingent

 

 


Stk. 1
Alle boformer, der er oprettet i henhold til Servicelovens § 110, og godkendt af Det Sociale Tilsyn i henhold til denne bestemmelse, kan optages som medlem. Medlemskabet gælder fra registrering af kontingentbetaling. En boform, der ikke længere opfylder kriterierne, udtræder af foreningen.

Stk. 2
Kontingentet financierer SBHs drift og sekretariat. Kontingentet fastsættes årligt for det kommende år på SBHs repræsentantskabsmøde.

Stk. 3
Udmeldelse af SBH skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udgangen af et år. 


§ 4 Organisation, ledelse og valg


Stk. 1
Strukturelt er SBH opdelt i den regionsstruktur, der gælder for Danmark. Repræsentantskabet er SBHs højeste myndighed. Repræsentantskabet består af alle valgte boformsrepræsentanter fra alle regioner. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år, som udgangspunkt, i 1. kvartal.

Stk. 2
For hver boform i regionen vælges en medarbejderrepræsentant og en lederrepræsentant. Ved ledelsesrepræsentanter forstås boformsleder, stedfortræder, souschef og afdelingsleder. Valgbar er enhver medarbejder og leder ansat på en § 110 boform.

Stk. 3
For hver region vælges en medarbejderrepræsentant og en lederrepræsentant til SBHs bestyrelse. Disse repræsentanter udgør regionens medlemmer i bestyrelsen. Repræsentanter for regionerne vælges på repræsentantskabsmøder eller ved suppleringsvalg i perioden. Hvis en repræsentant ønsker hemmelig afstemning skal der være hemmelig afstemning i denne region.

Stk. 4
Bestyrelsen er SBHs daglige ledelse. Bestyrelsen består af valgte ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra de enkelte regioner.

Stk. 5
Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Valg til bestyrelsen sker på repræsentantskabsmøde hvert år forskudt, således at repræsentanter for regionerne Sjælland og Syddanmark vælges i ulige år, første gang 2015, og repræsentanterne for regionerne Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland vælges i lige år, første gang 2016.

Stk. 6
De bestyrelsesmedlemmer, der vælges i regionerne, er ansvarlige for det regionale arbejde og dermed omsætning af de trufne beslutninger.

Stk. 7
Ved udtrædelse af bestyrelsen inden periodens udløb, arrangerer den pågældende region et suppleringsvalg for regionen.

Stk. 8
Der nedsættes et ledernetværk og et medarbejdernetværk. Ledernetværket organiseres af bestyrelsens lederrepræsentanter. Netværkets formål er at drøfte problemstiller af ledelsesmæssig karakter for boformsområdet i helhed. Ledernetværket afholder 4 møder om året. Et i tilknytning til 
repræsentantskabsmøde og et i tilknytning til årsmøde, og i øvrigt et møde i juni og et møde i december. Decembermødet er i København med 
invitation af relevante gæster. Medarbejdernetværk kan bestå af forskellige faglige netværk, der fokuserer på de opgaver, boformerne løser. Netværkene kan nedsættes regionalt og på landsplan. Bestyrelsen drøfter og beslutter en arbejdsplan for medarbejdernetværk.

 


§ 5 Bestyrelsen

 

 


Stk. 1
Bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden skal altid være lederrepræsentant. Formand, næstformand og kasserer varetager på daglig basis SBHs drift og økonomiske dispositioner, og sikrer at SBH arbejder for sit formål. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen udgør formandens stemme to stemmer.

Stk. 2
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Møderne planlægges for et år ad gangen. Formanden sikrer indhentning af dagsordenspunkter og udsendelse af dagsorden. Fast punkt er opfølgning på budget og regnskab. Der skrives referat af den til enhver tid ansatte sekretariatsmedarbejder.

Stk. 3
Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan begæres indkaldt, når 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter motiveret ønske herom.

 


§ 6 Bestyrelsens opgaver

 

 


Stk. 1
Bestyrelsen arbejder generelt på at indfri foreningens formål. Bestyrelsen har det samlede økonomiske og administrative ansvar for SBHs drift.
Regnskabet revideres af en valgt, registreret revisor. Revisor vælges for to år ad gangen på Repræsentantskabsmødet.

Stk. 2
Bestyrelsen kan vælge at indkøbe sekretariatsbistand til løsning af opgaverne, enten som ad hoc-indkøb, eller som etablering af en permanent sekretariatsfunktion. Det er bestyrelsen, der definerer sekretariatsopgaverne, og formanden der dagligt leder sekretariatet. De reelle omkostninger beregnes og finansieres af kontingentindtægter.

Stk. 3
Der afholdes en gang årligt repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er for alle ledelses- og medarbejderrepræsentanter, og der kan inviteres samarbejdspartnere og gæster. Bestyrelsen fastsætter dagsorden og forretningsorden for Repræsentantskabsmødet. Fast punkt er budget og regnskab og valg i henhold til vedtægterne. Repræsentantskabsmødet afholdes som udgangspunkt i 1. kvartal.

Stk. 4
På Repræsentantskabsmøde aflægges beretning for det foregående års aktiviteter, herunder regnskab for foregående år, og der drøftes 
kommende aktiviteter og indsatsområder. På repræsentantskabsmødet afholdes regionsmøder, hvor regionsrepræsentanter vælges til bestyrelsen. Repræsentantskabsmøderne har i øvrigt et fagligt indhold med relevans for drift af organisationer, udvikling i arbejdet m.v.

Stk. 5
Der afholdes en gang om året et årsmøde for § 110 området i Danmark, hvor socialt arbejde og faglighed i.f.t. voksne borgere med multiple 
problemstillinger er i centrum. Deltagere er alle medarbejdere og ledere fra § 110 området i Danmark, samt samarbejdspartnere og gæster. Årsmødet afholdes som udgangspunkt 4. kvartal.

Stk. 6
Der afholdes, i samarbejde med brugerorganiseringen SAND, et årligt debatmøde. Det ligger så vidt som muligt i 3. kvartal.

Stk. 7
Formanden for SBH er som udgangspunkt SBHs repræsentant i FEANTSA og der tages fra sag til sag stilling til anden national og international repræsentation.

 


§ 7 Ændring af vedtægter

 

 


Stk. 1
Forslag til ændring af vedtægter kan fremsættes af ethvert medlem af SBH. Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde 2 måneder før repræsentantskabsmødet og udsendes til repræsentantskabet 1 måned før repræsentantskabsmødet. Ændringsforslagene skal drøftes på Repræsentantskabsmødet. Vedtægtsændringer sættes til afstemning og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer træder i kraft 1. juni det år, de er vedtaget.


 
§ 8 Opløsning og formueoverdragelse

Stk. 1
SBH kan opløses ved motiveret forslag om opløsning til Repræsentantskabsmødet, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal støtte forslaget.

Stk. 2
Efter evt. beslutning på Repræsentantskabsmødet skal forslaget om opløsning sendes til urafstemning, hvor 2/3 af de afgivne stemmer skal gå 
ind for opløsning. Hvis opløsning besluttes efter gældende procedure træder opløsning i kraft ved udgangen af den førstkommende måned efter 
afstemningsresultatet er offentliggjort.

Stk. 3
Formuen kan overdrages til en NGO efter de samme afstemningsregler, der gælder for opløsning af SBH, og skal behandles som et særskilt punkt.


 
Vedtægterne træder i kraft 1. juni 2014.